Utmelding av Stjørdal Golfklubb

I NIFs lov § 10-7 står det at utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
Det betyr ikke at eventuelle økonomiske forpliktelser medlemmet måtte ha til klubben blir
strøket (f.eks. kontingent for det angjeldende året).

Utover ovennevnte NIF-bestemmelser er det klubbens egne bestemmelser og retningslinjer
som styrer hvordan praksis rundt utmelding er.

For Stjørdal Golfklubb gjelder:
Eventuell utmelding av klubben må skje innen 31. desember. Hvis ikke vil full
medlemskontingent i samme kategori bli krevd for påfølgende år

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Postnr og sted (obligatorisk)

Medlemsnummer (obligatorisk)

Melding

Jeg godtar at dette skjemaet melder meg ut av Stjørdal Golfklubb.