Stjørdal Golfklubb
Styrets forslag til lov for Stjørdal Golfklubb i samsvar med NIF’s lov og lovnormer, ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013

Lov for Stjørdal Golfklubb (heretter klubben), stiftet 11.03.1996. Vedtatt 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.1998, 28..04.2004, 20.02.2007 og senest 10.12.2013. Godkjent av Nord-Trøndelag idrettskrets 15.12.1998, 28.04.2004 22.02.2007 og senest 17.01.2014.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

1.1. Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1.2. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2 Organisasjon

2.1. Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

2.2. Klubben er medlem av Norges Golfforbund (NGF).

2.3. Klubben er medlem av NIF gjennom Nord-Trøndelag idrettskrets, hører hjemme i Stjørdal kommune, og er medlem av Stjørdal idrettsråd.

2.4. Klubben skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.

 

§ 3 Medlemmer

3.1. Alle som aksepterer klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til klubben og andre organisasjonsledd i NIF.

3.2. Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Klubbens avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.

3.3. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

3.4. Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og klubbens regelverk og vedtak.

3.5. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Enkeltmedlemmer har etter loven likevel plikt til å innbetale kontingent for fullt kalenderår. Dette følger av basis lovnorm for idrettslag som pålegger årsmøtet å fastsette medlemskontingent. Klubben har imidlertid adgang til å gi medlemmene kreditt ved å la medlemmet innbetale kontingenten i månedlige avdrag.

3.6. Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i klubben og skal strykes fra klubbens medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

3.7. Klubben skal føre medlemslister.

3.8. Klubben plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

4.1. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Avtale kan inngås ved autogiro eller termin innbetaling. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.

4.2. Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, er medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år.

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling

5.1. Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i klubben skal det velges personer fra begge kjønn.

5.2. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

5.3. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

5.4. Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. Jfr. NIF`s lov § 2-4.

 

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

6.1. For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

6.2. En arbeidstaker i en klubb har ikke stemmerett på klubbens ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben.

6.3. En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

6.4. En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag/klubber som deltar i samme konkurranse.

6.5. Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

6.6. Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i klubben.

6.7. Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til klubbens årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.

 

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

7.1. En arbeidstaker i klubben er ikke valgbar til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i klubben plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.

7.2. En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

7.3. Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben.

7.4. Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med klubben.

7.5. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til klubbens styre.

7.6. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

7.7. Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. Jfr. NIF`lpv § 2-6 og 2-7.

 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben

8.1. En person som har en avtale med klubben som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av klubben er ikke valgbar til verv innen klubben eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomisk interesse i driften av klubben. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av klubben. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.

8.2. Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

8.3. Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

8.4. Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. Jfr. NIF`s lov § 2-6 og 2-7.

 

§ 9 Inhabilitet

9.1. En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

9.2. Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

9.3. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i klubben.

9.4. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

9.5. Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

9.6. I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

9.7. I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

9.8. Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klubben.

 

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

10.1. Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i klubben vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

10.2. Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte s